Kreativita osobnosti

kreativita osobnosti

Každý člověk se rodí s jedinečnými schopnostmi, jistými náklonnostmi k určitým aktivitám a talentům. Tvořivý potenciál jednotlivce existuje u každého, ale ne každý se ho snaží rozvíjet po celý život.

Tvůrčí princip vytváří představivost a fantazii v mysli člověka. Tento začátek není nic jiného, ​​než touha vždy se rozvíjet, jít kupředu, dosáhnout dokonalosti. Rozvíjení tvůrčího potenciálu jednotlivce může vést k hyperaktivitě lidského mozku, převládání nevědomí nad vědomím a v důsledku kombinace tvořivosti a inteligence může v osobě vytvářet genialitu.

Podstata lidského potenciálu

Tvořivý potenciál jednotlivce je jádrem jeho vnitřních sil, které mu pomáhají realizovat sebe sama. Část vlastností, které určují její potenciál, je geneticky vytvořená, částečně - v období vývoje dítěte a zbytek složky se objevuje v různých obdobích lidského života.

Takže vzpomínka na člověka je geneticky položená, jeho ostrost myšlení (v závislosti na podmínkách dítěte i budoucího vývoje se může buď rozvíjet, nebo se stát nudným), jeho fyzickými daty a temperamenty.

Podmínky pro rozvoj tvůrčího potenciálu jednotlivce jsou stanoveny již od dětství, kdy jsou pozorovány tvorby hlavních rysů charakteru člověka a jeho psychologických vlastností, které určují vývoj v budoucnu. Pod vlivem životních podmínek jsou určité vlastnosti a psychologické vlastnosti zesílené nebo oslabeny, mění se pro lepší nebo horší situaci.

Obecně se připouští, že struktura tvůrčího potenciálu osoby závisí na činnostech osoby a je popsána pěti hlavními potenciály:

 1. Komunikativní.
 2. Axiologické.
 3. Epistemologické.
 4. Creative.
 5. Umělecký potenciál.

Jak rozvinout kreativitu?

Abyste mohli rozvinout svůj potenciál, musíte rozvíjet takové vlastnosti, jako jsou:

 1. Iniciativa.
 2. Schopnost posunout se vpřed.
 3. Sebedůvěra.
 4. Touha využít co nejvíce příležitostí, které se objevily.
 5. Přiveďte případ na konec.

Technologie pro rozvoj tvůrčího potenciálu jednotlivce zahrnují takové základní složky jako:

 1. Diagnostika úrovně vývoje tvůrčích schopností člověka.
 2. osobní potenciál

 3. Motivace jednotlivce.
 4. Vytvoření podmínek pro úspěšný rozvoj a další realizaci osobního potenciálu.
 5. Kontrola kvality této činnosti.
 6. Ověření výsledků shody plánovaných a přijatých. Přehled a analýza obdržených problémů.

Člověk, pokud chce silně, je schopen, nasloucháním vnitřního hlasu, samostatně najít příležitosti, činnosti, které mu pomohou plně odhalit jeho tvůrčí potenciál.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 − = 28

Kreativita osobnosti

tvorivosť osobnosti

Každý človek sa rodí s jedinečnými schopnosťami, určitými náklonnosťami k určitým aktivitám a talentom. Tvorivý potenciál jednotlivca existuje vo všetkých, ale nie každý sa ho snaží rozvíjať po celý život.

Princíp tvorivosti prináša predstavivosť a fantáziu v mysli človeka. Tento začiatok nie je nič iné ako túžba vždy rozvíjať, pokračovať, dosahovať dokonalosť. Rozvíjanie tvorivého potenciálu jednotlivca môže viesť k hyperaktivite ľudského mozgu, prevládaniu nevedomia nad vedomím av dôsledku kombinácie tvorivosti a inteligencie môže v osobe vytvárať génia.

Podstata ľudského potenciálu

Tvorivý potenciál jednotlivca je druhom jeho vnútorných síl, ktorý mu pomáha realizovať sa. Časť vlastností, ktoré určujú jej potenciál, je geneticky vytvorená, časť - v období vývoja dieťaťa a zvyšok zložky sa objavuje v rôznych obdobiach ľudského života.

Takto je pamäť človeka geneticky položená, akutnosť jeho myslenia (v závislosti od podmienok dieťaťa a budúceho vývoja sa môže buď vyvinúť, alebo sa stať nudným), jeho fyzickými dátami a temperamentom.

Podmienky rozvoja tvorivého potenciálu jednotlivca sú stanovené od detstva, keď sa pozoruje tvorba hlavných znakov charakteru človeka a jeho psychologických charakteristík, ktoré určujú vývoj v budúcnosti. Pod vplyvom životných podmienok sú niektoré vlastnosti a psychologické vlastnosti zosilnené alebo oslabené, meniace sa na lepšie alebo horšie.

Všeobecne sa uznáva, že štruktúra tvorivého potenciálu človeka závisí od činností človeka a je opísaná piatimi hlavnými potenciálmi:

 1. Komunikatívne.
 2. Axiologický.
 3. Gnoseologickém.
 4. Creative.
 5. Umelecký potenciál.

Ako rozvíjať kreativitu?

Aby ste rozvinuli svoj potenciál, musíte rozvíjať také vlastnosti ako:

 1. Iniciatíva.
 2. Schopnosť pokročiť.
 3. Dôvery.
 4. Túžba čo najlepšie využiť príležitosti, ktoré sa objavili.
 5. Priveďte prípad na konečný koniec.

Medzi technológie na rozvoj tvorivého potenciálu jednotlivca patria také základné komponenty ako:

 1. Diagnóza úrovne vývoja tvorivých schopností človeka.
 2. osobný potenciál

 3. Motivácia jednotlivca.
 4. Vytvorenie podmienok pre úspešný rozvoj a ďalšiu realizáciu osobného potenciálu.
 5. Kontrola kvality tejto činnosti.
 6. Overenie výsledkov zhodnotenia plánovaných a prijatých. Preskúmanie a analýza prijatých problémov.

Človek, ak chce silne, je schopný, počúvaním vnútorného hlasu, samostatne nájsť príležitosti, činnosti, ktoré mu pomôžu úplne objaviť jeho tvorivý potenciál.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 5 = 1

Close