Výraz tváre

Výraz tváre

Veda, ktorá sa zaoberá štúdiom ľudských výrazov tváre, sa nazýva fyziognomia. Výraz tváre a výrazy tváre sú výsledkom robotových svalov tváre, ktorá je formou spoločenského prejavu našich emócií a veľmi prispieva k interpersonálnej komunikácii.

Typy výrazov tváre

Svalstvo našej tváre dokáže preniesť 6 základných emócií:

 1. Šťastie.
 2. Smútok.
 3. Anger.
 4. Averzie.
 5. Prekvapenie.
 6. Strach.

Tieto emócie vznikajú podvedome a spravidla rovnakým spôsobom a prejavujú sa. Sú univerzálne pre všetky národnosti a preteky.

Vnímanie výrazu tváre

V boji o prežitie sa človek naučil rozpoznať dobré a zlé úmysly súpera vo svojom prejave. V súčasnosti je to jedna z najpresnejších foriem vyjadrenia skúseností, ktoré človek má.

Zlý výraz tváre sa prejavuje v obočiach preklenutých nad mostom nosa a tesne uzavretých alebo dokonca stlačených perách. Verejné osobnosti, ľudia, ktorí sa zaoberajú predajom, veľmi často priťahujú Botox do oblasti medzi obočím, aby sa vždy objavili priateľskí a milí. Ak nie ste pripravený uchýliť sa k takýmto radikálnym opatreniam, potom môžete len urobiť meditáciu alebo jogu. Takéto koníčky pomôžu nielen uvoľniť vaše telo a dušu, ale aj naučiť sa ovládať vaše tvárové svaly. Vedci dokázali, že človek môže pomocou tvárového svalstva vytvoriť rôzne výrazy tváre za menej ako 1 sekundu.

Smutný výraz tváre, rovnako ako aj spupný úškľabok zvyk má pevnú pamäť tváre, a ak ste dlho trúchlila, potom potom, čo vo chvíľach odpočinku, môžete nechtiac objavia smutný a nahnevaný. Ľudia, ktorí sú často vystavení negatívnym emóciám, často klesajú v rohoch svojich rúk, na čele sa objavujú vrásky, hrdzavé labky sa prehlbujú v rohoch očí atď. Ak máte materiálne možnosti, potom môžete opraviť všetky tieto malé problémy, ktoré boli vytlačené na tvári pomocou plastického chirurgického zákroku. Ale ak sa nechcete uchýliť k tomuto, potom najpravdepodobnejšie rozhodnutie bude nasledovať mimické výrazy tváre.

Ako môžem zmeniť výraz tváre?

Ako sa ukázalo z vyššie uvedeného, ​​výraz tváre a výraz tváre človeka má veľký význam v medziľudskej komunikácii a môže vám pomôcť dosiahnuť požadované a brániť dosiahnutiu cieľa.

Krásnym výrazom je charizma. Tento výraz je príťažlivý pre okolitých ľudí. Ak sa zároveň podarí ovládať techniku ​​ovládania vašich vonkajších emocionálnych prejavov, potom uvidíte, ako sa na vás budú kresliť potrební ľudia. Máte obrovsky rozšírený okruh známych a spojencov. Aby ste sa naučili, ako urobiť skutočný výraz tváre, musíte vykonať nasledujúce cvičenia.

 1. Staňte sa pred zrkadlom a simulujte rôzne výrazy tváre, alebo jednoducho "podvádzajte".
 2. Vyberte podľa vášho názoru najoptimálnejšiu polohu obočia, stupeň otvorenosti očí a mimikry pier.
 3. rôzne výrazy tváre

 4. Pokúste sa "lepiť" to všetko dohromady a opraviť ho vo svojej svalovej pamäti.

Nedávno sa stalo známe, že vonkajšie emocionálne prejavy sú úzko spojené s vnútornou obojsmernou komunikáciou. Inými slovami, nielen to, čo cítime, sa prejavuje na našej tvári, ale aké emócie naše svaly tváre vyjadrujú, môžu ovplyvniť náš vnútorný stav. Z toho môžeme vyvodiť, že ak budete potrebovať vnútornú harmóniu, je nutné uvoľniť svaly v tvári, ale ak chcete "duša spev" usmievať častejšie a dať všetkým okolo pozitívneho postoja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 + 4 =

Výraz tváře

Výraz tváře

Věda, která se zabývá studiem výrazů lidského obličeje, se nazývá fyziognomie. Výraz tváře a výrazy obličeje jsou výsledkem robotových svalů obličeje, což je forma společenského projevu našich emocí a značně přispívá k mezilidské komunikaci.

Typy výrazů obličeje

Svalstvo naší tváře dokáže předvést 6 základních emocí:

 1. Štěstí.
 2. Smutek.
 3. Hněv.
 4. Zhnusení.
 5. Zázrak.
 6. Strach.

Tyto emoce vznikají podvědomě a zpravidla stejným způsobem a projevují se. Jsou univerzální pro všechny národnosti a závody.

Vnímání výrazu obličeje

V boji o přežití se člověk naučil uznat dobré a špatné úmysly soupeře v jeho výrazu. V současné době je to jedna z nejpřesnějších forem vyjadřování zkušeností, které člověk má.

Zlý výraz obličeje se projevuje v obočí, kloubově nad nosem a těsně uzavřených nebo dokonce stlačených rtech. Veřejné osobnosti, lidé, kteří se zabývají prodejem, velmi často využívají Botox pro zavedení do oblasti mezi obočím, aby se vždy objevili přátelští a laskaví. Pokud nejste připraveni se uchýlit k takovým radikálním opatřením, pak můžete prostě udělat meditaci nebo jógu. Takové hobby pomůže nejen uvolnit vaše tělo a duši, ale také se naučit řídit vaše obličejové svaly. Vědci prokázali, že člověk může pomocí tvářecích svalů za méně než jednu vteřinu vytvořit různé výrazy obličeje.

Smutný výraz obličeje, stejně jako i vzteklý úšklebek zvyk má pevnou paměť obličeje, a pokud jste dlouho truchlila, pak poté, co ve chvílích odpočinku, můžete nechtěně objeví smutný a naštvaný. Lidé, kteří jsou často vystaveni negativním emocím, často klesají do koutků svých rtů, na čelu se objevují vrásky, houští se prohlubují v koutcích očí atd. Pokud máte materiální možnosti, pak můžete opravit všechny tyto malé potíže, které byly natištěny na tvář pomocí plastické chirurgie. Ale pokud se k tomu nechcete uchýlit, nejpravděpodobnějším rozhodnutím bude následovat mimické výrazy tváře.

Jak mohu změnit výraz tváře?

Jak bylo z výše uvedeného jasné, výraz tváře a výraz tváře člověka má velký význam v mezilidské komunikaci a může vám pomoci dosáhnout požadovaného cíle a zabránit dosažení tohoto cíle.

Krásným výrazem je charisma. Tento výraz je atraktivní pro okolní lidi. Pokud se zároveň podaří zvládnout techniku ​​ovládání vašich vnějších emocionálních projevů, pak uvidíte, jak vám budou k vám přitahovány potřební lidé. Máte obrovsky rozšířený okruh známých a spojenců. Chcete-li se naučit, jak udělat skutečný výraz obličeje, musíte provést následující cvičení.

 1. Stanete se před zrcadlem a simulujte různé výrazy obličeje nebo jednoduše "podvádějte".
 2. Vyberte podle vašeho názoru nejoptimálnější pozici obočí, stupeň otevřenosti očí a mimikry rtů.
 3. různé výrazy obličeje

 4. Snažte se "lepidlo" to všechno dohromady a opravte ve své svalové paměti.

Nedávno vyšlo najevo, že vnější emoční projevy jsou úzce spojeny s vnitřním obousměrné komunikace. Jinými slovy, ne jen to, co cítíme - je uveden na naší tváři, ale také to, co emoce vyjádřit své obličejové svaly, mohou mít vliv na náš vnitřní stav. Z toho můžeme vyvodit, že pokud budete potřebovat vnitřní harmonii, je nutné uvolnit svaly v obličeji, ale pokud chcete „duše zpěv“ usmívat častěji a dát všem okolo pozitivního postoje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

59 − 55 =

Close